28 มกราคม 2562 กรมควบคุมมลพิษยัน ค่า PM 2.5 ที่ไทยใช้เป็นมาตรฐานของ WHO

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7659182/

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยเกี่ยวกับการใช้ค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ปัจจุบันประเทศไทยใช้ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ว่าเป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO กำหนด โดยระบุว่าค่ามาตรฐานเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นค่าแนะนำที่เน้นเรื่องสุขภาพ และได้กำหนดค่ามาตรฐานไว้ 3 ระดับ เพื่อให้แต่ละประเทศที่ยังไม่สามารถใช้ค่าที่แนะนำไปปรับใช้ ประกอบด้วยระดับที่ 1 ค่ามาตรฐานเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันยังคงมีบางประเทศที่ยังใช้ค่านี้เป็นเกณฑ์ เช่น อินเดีย ฮ่องกง ระดับที่ 2 ค่ามาตรฐานเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ไทยใช้ในปัจจุบัน และมีหลายประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เกาหลี ระดับที่ 3 ค่ามาตรฐานเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กำหนดค่ามาตรฐานของฝุ่น PM 2.5 ไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตั้งแต่ปี 2553 โดยมีกฎหมายที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ระบุไว้ว่าการจะกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะต้องนำหลักวิชาการ ความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ ของประเทศเข้าร่วมพิจารณา อย่างไรก็ตามค่ามาตรฐานที่ไทยใช้อยู่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนระดับในอนาคต ซึ่งจะเป็นไปตัวแปรหลักที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 นั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล น้ำมันดีเซล ที่เป็นแหล่งกำเนิดของฝุ่น PM 2.5 ซึ่งรถที่คนไทยใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานยูโร 3 และยูโร 4 ในขณะที่บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ใช้มาตรฐานยูโร 5 และยูโร 6 แล้ว